Yusuf al Qaradhawi as a Contemporary Mujaddid and His Contribution

YUSUF AL QARADHAWI ‘MUJADDID’ KONTEMPORARI DAN SUMBANGAN PEMIKIRANNYA

Zulkifli Hasan

1.0 Pendahuluan

Di dalam dunia kontemporari ini diiringi dengan gelombang kebangkitan Islam di seluruh dunia, membaca karya-karya Yusuf al Qaradhawi merupakan satu tuntutan intelektual. Kehebatan dan keikhlasan pemikiran beliau dapat ditelusuri dan dirasai pada setiap penulisannya. Setelah membaca buku terkini beliau ‘Thaurah Shaab’ atau ‘kebangkitan Rakyat’ dalam kedua-dua versi Bahasa Arab dan terjemahannya, ianya seumpama melengkapkan bukti dan fakta betapa Yusuf al Qaradhawi boleh digelar sebagai ‘mujaddid’ dan ’ulama rakyat’.

Menulis mengenai seorang pemikir dan sarjana besar seperti Yusuf al Qaradhawi merupakan satu tugas yang berat dan amat mencabar. Setakat ini penulis hanya pernah menulis mengenai pemikiran tokoh iaitu Allahyarham Professor Ahmad Ibrahim yang diterbitkan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia. Penulisan ini hanya berkisar kepada sumbangan dan pemikiran Allahyarham Profesor Ahmad Ibrahim dalam bidang kewangan Islam. Sesuai dengan bidang kebitaraan, penulis tidak akan cuba untuk mengkaji pemikiran dan sumbangan Yusuf al Qaradhawi dari segenap sudut secara terperinci memandangkan betapa besarnya pengaruh pemikiran beliau dalam perlbagai aspek kehidupan kepada masyarakat dan umat. Artikel ini akan memfokuskan perbincangan mengenai pemikiran Yusuf al Qaradhawi sebagai mujaddid kontemporari dan sumbangannya secara umum di dunia Islam.

Setakat ini terdapat beberapa buah buku dan makalah yang mengkaji pemikiran Yusuf al Qaradhawi yang di antaranya ialah ‘Pemikiran Yusuf al Qaradhawi dan Pengaruhnya di Malaysia’ oleh Mohd Rumaizudddin Ghazali, ‘Pengaruh Pemikiran Yusuf al Qaradhawi dalam pentadbiran Zakat di Negeri Selangor’ oleh Nasrul Hisyam Nor Muhamad dan ‘Pemikiran Kerohanian Yusuf al Qaradhawi’ oleh Muhammad Kamil Abdul Majid. Fakta ini menunjukkan bahawa hanya terdapat sedikit karya yang mengkaji dan menganalisa pemikiran Yusuf al Qaradhawi. Inisiatif ABIM untuk menganjurkan Seminar Pemikiran Yusuf al Qaradhawi ini adalah sangat bertepatan dan amat bermakna bagi menjadi pencetus dan pemangkin kepada kajian yang lebih mendalam terhadap pemikiran beliau.

Sebelum meneruskan penulisan ini, adalah bermanfaat untuk dinyatakan di sini bahawa, pandangan dan perspektif penulis mengenai Yusuf al Qaradhawi adalah berdasarkan kepada tujuh asas utama iaitu (i) Pembacaan buku dan artikel beliau (ii) Menonton rancangan televisyen beliau (iii) Mendengar secara langsung khutbah beliau (iv) Merujuk kajian pemikiran beliau (v) Mendengar ulasan dan syarahan mengenai diri dan sumbangan beliau (vi) Merujuk pandangan dan pengiktirafan ulama terhadap beliau dan (vii) Pembacaan penulisan yang mengkritik dan berbentuk negatif terhadap beliau. Perspektif yang diberikan dalam artikel ini ialah pandangan peribadi penulis sebagai seorang yang tidak pernah menjadi pelajar Yusuf al Qaradhawi secara langsung tetapi terus mengaguminya sehingga hari ini.

2.0 Konsep Tajdid dan Mujaddid

Selain dari tajdid terdapat juga perkataan lain yang digunakan untuk merujuk kepada pembaharuan seperti tanmiya (pembangunan), nahda (reinassance), taghyir (perubahan), dan islah (reformasi). Namun demikian, penulis memilih untuk menggunakan istilah tajdid dan mujaddid dalam artikel ini berdasarkan maknanya yang lebih tepat dan sesuai bagi merujuk kepada sumbangan pemikiran Yusuf al Qaradhawi.

Konsep tajdid dan mujaddid ini secara umumnya adalah bersandarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahualaihiwasallam (SAW) diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radiallahuanhu (RA) yang menjanjikan setiap awal kurun, Allah akan mengirimkan kepada umat Islam ini seorang mujaddid. Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya Allah akan mengutus pada umat ini setiap awal 100 tahun seorang mujaddid yang membaharui urusan agamanya” (Abu Dawud, 1998: 647).

Tajdid berasal dari perkataan jaddada yujaddidu, tajdidan yang bermaksud telah, sedang atau akan membaharui. Di dalam al Quran, terdapat lapan kali perkataan dari kalimah ‘jadid’. Terjemahan tajdid di dalam Bahasa Ingeris ialah ‘renewal’. Al Maududi (1953: 43-44) mendefinisikan tajdid sebagai ‘the purification of Islam of all aspects of jahiliyya (non-Islamic practices)’ iaitu mensucikan ajaran Islam dari sebarang aspek jahiliya atau perkara yang tidak menepati hukum syarak. Berdasarkan kepada takrifan Al Maududi ini, tajdid dengan itu bukanlah bermaksud membawa ajaran baru tetapi ianya merujuk kepada usaha dan agenda untuk mensucikan dan mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang sebenarnya sepertimana yang terkandung dalam al Quran dan al Sunnah. Selaras dengan definisi ini mujaddid atau ‘reformist’ itu merujuk kepada orang yang membawa pembaharuan tersebut.

Terdapat beberapa kajian dijalankan mengenai konsep tajdid dan di antaranya ialah Tajdid Usul al-Fiqh al-Islami (Hasan al-Turabi, 1980), Usul al-Fiqh Fi Nasijih al-Jadid (Mustaf al-Zilmy, 1989), Hawlah Qadiyyat Tajdid Usul al Fiqh (Ali Jum`a, 1992), Nahwa Manhaj Jadid lidirasat Ilm Usul al-Fiqh (Muhammad al-Dusuqi, 1994), Al Fiqh al-Islami fi Tariq al-Tajdid (Muhammad Salim al Awwa, 1998) dan Al-Tajdid wa al Mujaddidun fi Usul al-Fiqh (Abd al-Salam Abd al-Karim, 2004). Namun demikian, penulisan mengenai tajdid yang dibicarakan dalam buku-buku ini membicarakan tajdid dan mujaddid secara khusus dalam aspek fiqh dan usul fiqh. Berpandukan kepada kajian-kajian ini, artikel ini pula akan cuba untuk membicarakan secara umum tajdid kontemporari dengan memilih Yusuf al Qaradhawi sebagai tokoh mujaddid abad ini.

Al Suyuti dan al Azimabadi merupakan dua ulama yang secara khusus membicarakan konsep tajdid dan Mujaddid di mana mereka telah mengenalpasti mujaddid di beberapa kurun. Perlu diingat bahawa seorang mujaddid hanyalah seorang ‘reformist’ dan tiada mujaddid yang sempurna atau maksum bahkan tiada kesepakatan ulama untuk mengiktiraf seseorang mujaddid melainkan Khalifah Umar Abdul Aziz. Perlu juga diingat bahawa hadis mengenai mujaddid tidak bermaksud bahawa kita hanya perlu menunggu kemunculan mujaddid pada setiap abad. Maksud yang lebih dinamik dan tersirat ialah hadis ini ingin mengingatkan bahawa perlunya ada usaha-usaha ke arah melahirkan mujaddid pada setiap zaman. Dalam erti kata lain penulis ingin mengetengahkan pemahaman yang lebih segar mengenai konsep tajdid ini iaitu ‘Tajdid as a notion’. ‘Tajdid as a notion’ ini memerlukan umat Islam untuk secara kolektif memikirkan program dan pendekatan yang berkesan untuk melahirkan mujaddid-mujaddid ini.

Al Suyuti, (1937) meletakkan beberapa ciri dan kelayakan seseorang mujaddid berdasarkan hadis tersebut di atas iaitu: (i) mujaddid mestilah seorang individu; (ii) mujaddid mestilah hidup di permulaan kurun; (iii) mestilah menguasai Shari’ah dan ilmu; dan (iv) diiktiraf keilmuan oleh masyarakat. Ciri-ciri mujaddid oleh Al Suyuti adalah berdasarkan maksud zahir hadis. Namun demikian, Al Azimabadi, Ibnu Hajar dan al Minawi termasuk ulama kontemporari telah bersetuju bahawa mujaddid bukan sahaja hanya boleh merujuk kepada individu bahkan ianya boleh juga dalam bentuk institusi atau sekumpulan individu. Mereka juga berpandangan bahawa mujaddid tidak semestinya muncul di awal kurun sepertimana teori Al Suyuti tetapi boleh sahaja di awal, pertengahan atau akhir kurun seperti Al Juwayni seorang mujaddid yang hidup di pertengahan dan pengakhiran kurun kelima hijrah.

Mujaddid tidak semestinya seorang untuk setiap abad. Dalam setiap 100 tahun berkemungkinan akan terdapat lebih daripada seorang mujaddid. Mujaddid juga bukan hanya merujuk kepada tajdid dalam aspek undang-undang Islam atau fiqh bahkan ianya merangkumi apa-apa tajdid yang berkaitan dengan Islam. Di antara mujaddid kontemporari abad ke-20 yang diiktiraf oleh ulama ialah Jamaludin Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Ridha yang mempelopori gagasan pembaharuan modenisme Islam, Hassan al Banna melalui gerakan al Ikhwan al Muslimun, Abul A’la Al Mawdudi dengan Jamaat Islami dan Bediuzzaman Said Nursi dengan Risalat al Nur. Sejarah juga telah menunjukkan bahawa tajdid diperlukan untuk memperbaharui ajaran Islam dalam pelbagai aspek. Tajdid dalam siyasah dipelopori oleh mujaddid Khalifah Umar Abdul Aziz, tajdid dalam ijtihad dan usul fiqh oleh Imam Shafii, tajdid berkaitan Tauhid oleh Imam Abu Hasan al Ashaari, tajdid dalam metod tafsir al Quran oleh Imam Fakhrulrazi, tajdid berkaitan Tauhid, fiqh dan tasawuf oleh Imam Al Ghazali. Bagi abad ke-15H (21M) penulis berpandangan bahawa Yusuf al Qaradhawi adalah mujaddid kontemporari dalam ijtihad berdasarkan sumbangan dan pemikirannya yang sangat signifikan dan besar kepada umat Islam seluruh dunia.

3.0 Yusuf al Qaradhawi Sebagai Mujaddid Kontemporari

Berdasarkan kepada ciri-ciri, kehidupan, sumbangan, pemikiran dan pengiktirafan, penulis menganggap Yusuf al Qaradawi sebagai seorang mujaddid dan tokoh tajdid kontemporari. Seksyen 3.0 ini akan menelusuri kelebihan dan keistimewaan serta kegigihan Yusuf al Qaradawi sebagai mujaddid kontemporari manakala seksyen 4.0 secara khusus akan membicarakan sumbangan pemikiran beliau kepada masyarakat dan umat Islam.

3.1 Kehidupan Seorang Mujaddid

3.1.1 Latarbelakang Keluarga dan Cabaran Kehidupan

Yusuf al Qaradhawi merupakan seorang pemikir, sarjana dan intelek kontemporari yang mempunyai kehidupan sederhana. Beliau merupakan seorang anak kampung dilahirkan di desa Shafat al-Turab, Mahallah al-Kubra Negeri Gharbiah, Mesir pada 9 September 1926. Yusuf al Qaradhawi berasal daripada keluarga yang sederhana di mana ayahandanya bekerja sebagai petani dan keluarga ibunya bekerja sebagai peniaga. Ketika berusia dua tahun beliau telah kehilangan ayahandanya dan diikuti oleh bondanya ketika beliau berusia 15 tahun. Beliau dipelihara oleh bapa saudaranya Ahmad.

Yusuf al Qaradhawi melalui pelbagai cabaran di dalam kehidupannya sejak kecil. Kehilangan ayahandanya sejak berumur dua tahun dan bondanya ketika berumur 15 tahun sudah pasti memberikan kesan yang mendalam kepada dirinya. Beliau juga tidak menikmati kehidupan yang mewah. Suasana keluarganya bersama-sama bapa saudaranya yang mendidik beliau dengan didikan agama termasuk biah kampungnya yang mementingkan ilmu dan amalan agama telah berjaya membentuk peribadi dan aspirasi Islam dalam diri beliau.

3.1.2 Kecemerlangan dan Bakat

Yusuf al Qaradhawi mendapat pendidikan awal di Kuttab (pendidikan agama) sejak berumur lima tahun dan Madrasah Ilzamiyyah ketika tujuh tahun. Sebelum usianya 10 tahun, beliau telahpun menghafal al Quran sepenuhnya termasuk menghafal kitab al Tuhfat serta menguasai ilmu tajwid. Oleh kerana keluarbiasaan kebolehan dan bakat, beliau telah digelar sebagai ‘Sheikh Yusuf’ ketika berumur 10 tahun lagi dan dilantik menjadi imam. Beliau kemudian menyambung pengajiannya di Maahad Rendah Tanta (Madrasah Ibtidaiyyah) selama empat tahun dan di Madrasah Thanawiyyah selama lima tahun.

Semenjak kecil Yusuf al Qaradhawi sangat bercita-cita untuk menuntut di Universiti al Azhar dan cita-citanya telah tercapai apabila beliau melanjutkan pengajian di Fakulti Usuluddin, Universiti al Azhar pada 1952-1953 di mana beliau telah dipilih sebagai pelajar terbaik keseluruhan. Beliau kemudiannya mengambil pengkhususan di Fakulti Bahasa Arab dan memperolehi ijazah Sarjana dan Diploma Pendidikan dengan pangkat kelas pertama. Beliau juga memperolehi Diploma Bahasa Arab dan Sastera daripada Akademi Kajian Bahasa Arab Tinggi. Pada 1960, beliau telah menamatkan pengajian di peringkat Ijazah Tinggi di Fakulti Usuluddin di dalam bidang tafsir dan hadith. Oleh kerana keadaan politik Mesir yang cukup gawat beberapa tahun, beliau terpaksa menangguhkan pengajian Ph.Dnya selama 13 tahun dan akhirnya pada 1973, beliau telah berjaya memperolehi ijazah Doktor Falsafah dengan kepujian melalui tesisnya yang bertajuk Fiqh al Zakat. Fiqh al Zakah atau ensiklopedia zakat ini dianggap sebagai sumbangan terpenting dalam aspek zakat pada abad ini

3.2 Ulama Rakyat dan ’Public Intellectual’

Yusuf al Qaradhawi merupakan ulama rakyat dan ‘public intellectual’. Edward Said seorang pemikir hebat adalah antara sarjana yang mempopularkan istilah ’public intellectual’ seperti yang terkandung dalam siri syarahannya di Universiti Colombia dan buku bertajuk ’the Legacy of the Public Intellectual’ (Ned dan Debjany, 2007). Setelah merenung istilah yang secara umumnya diterima oleh dunia akademik ini, penulis berpandangan bahawa istilah ini sebenarnya juga merujuk kepada terminologi yang ingin penulis ketengahkan di sini iaitu ‘ulama rakyat’. Ulama rakyat ataupun apabila seorang sarjana itu mencapai makam ’public intelectual’ adalah berbeza dengan sarjana atau cendiakawan biasa. Sememangnya terdapat ramai ilmuan, cendiakawan, sarjana yang mahir dan pakar dalam disiplin ilmu tertentu tetapi perkara ini belum tentu melayakkan mereka digelar sebagai ulama rakyat atau ‘public intellectual’.

Dalam membezakan antara ulama rakyat dan ulama biasa ini, penulis tertarik dengan tulisan Russel Jacoby, (2008) bertajuk ‘Big Brains, Small Impact’. Seorang sarjana walaupun sehebat mana tidak layak digelar ulama rakyat sekiranya pandangan dan pemikirannya hanya digunakan untuk meraikan pemimpin atau segolongan pihak sahaja. Mereka ini lebih layak digelar sebagai ulama upahan. Seorang ulama rakyat akan memastikan pemikirannya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya kepada khalayak umum. Pada penulis seorang ulama rakyat yang hebat haruslah mempunyai ciri-ciri ‘Big Brains, High Impact’. Ulama rakyat akan mendedikasikan kehidupan dan kemampuan intelektualnya untuk masyarakat. Ulama rakyat akan sentiasa berdampingan dengan rakyat, berdiskusi, berdialog, berbicara, bergaul dengan segenap lapisan masyarakat serta sentiasa berusaha untuk menyelesaikan permasalahan umat. Ulama rakyat akan memastikan karyanya atau hasil intelektualnya dapat dimanfaatkan masyarakat. Ulama rakyat tidak akan tergoda dan akur dengan tawaran yang hanya akan merugikan kemaslahatan masyarakat.
Ulama rakyat sangat dekat di hati masyarakat. Yusuf al Qaradhawi menghabiskan banyak waktunya berdamping dengan masyarakat. Memberikan kuliah dan khutbah di masjid, menjadi imam, menjadi pengetua Maahad Agama dan pengasas kuliah pendidikan dan pengajian Islam di universiti. Beliau memberikan sumbangan dalam menentukan isi kandungan dan sukatan pengajian pendidikan di Qatar. Yusuf al Qaradhawi juga terlibat dalam pelbagai aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan. Kesibukan dan pengorbanan beliau menyumbang kepada masyarakat menjadikan Yusuf al Qaradhawi sentiasa dihormati dan dihargai oleh sebahagian besar umat Islam di seluruh pelusuk dunia. Oleh itu tidaklah menjadi kehairanan apabila beliau telah dipilih untuk mengimamkan solat jenazah Abul A’la Al Maududi seorang lagi ulama rakyat yang dihadiri oleh lebih sejuta jemaah di Pakistan (Al Qaradhawi, 2012a).

3.3 Ilmuan Hebat

Yusuf al Qaradhawi merupakan ilmuan yang menguasai pelbagai cabang ilmu. Hingga kini, lebih daripada 150 buah buku telah dihasilkan dalam pelbagai bidang seperti aqidah, sumber hukum Islam iaitu al Quran dan al Sunnah, usul fiqh, bidang ibadat, hal ehwal wanita dan kekeluargaan, kemasyarakatan, ekonomi dan kewangan, perubatan, politik dan pemerintahan walaupun beliau teramat sibuk dengan jadual harian. Diceritakan bahawa beliau selalu menghabiskan waktunya sehingga 14 jam sehari di perpustakaan rumahnya untuk menelaah dan menulis (Ghazali, 2012: 40). Beliau bukan sahaja menghasilkan penulisan akademik yang berkualiti tinggi dan menjadi rujukan utama ilmuan tetapi menyumbangkan pelbagai makalah di dalam pelbagai majalah dan akhbar harian di peringkat antarabangsa.

Antara buku-buku tulisan beliau yang hampir kesemuanya telah diterjemah adalah Fiqh Zakat, Fiqh Memahami keutamaan, Bagaimana Berinteraksi dengan al-Sunnah, Fiqh Kenegaraan, Harakah Islamiyyah Satu Tuntutan Kebangunan Islam di antara Tantangan dan Ekstrimisme, Kritik dan Saran Untuk para Da’i Pasang Surut Gerakan Islam, Detik-Detik masa dalam Kehidupan Muslim, Gejala Kafir Mengkafir, Di Manakah Kepincangan Umat, Ibadah dalam Islam, Membangunkan Ummah Suatu Kenyataan bukan Khayalan, Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan, Agama dan Politik, Rukun Dakwah Ikhwanul Muslimun dan banyak lagi. Di antara kelebihan dan keunikan Yusuf al Qaradhawi berbanding ulama yang lain ialah beliau turut memasukkan elemen kesusasteraan di dalam penulisan dan karya seperti syair-syair bermutu tinggi yang sudah pasti menarik minat ramai untuk membaca karya-karya beliau.

3.4 Pendakwah dan Tokoh Gerakan

Selain daripada diiktiraf sebagai ilmuan tersohor, Yusuf al Qaradhawi juga merupakan seorang pendakwah dan tokoh gerakan yang hebat. Keistimewaan ini membezakan beliau dengan barisan ulama lain iaitu terangkumnya ciri-ciri keilmuan dan kesarjanaan dengan ruh gerakan Islam yang sebati dengannya. Beliau melibatkan diri dengan al Ikhwan al Muslimun sejak di peringkat sekolah menengah. Beliau juga sangat komited dengan aktiviti dan inisiatif dakwah dan program televisyen beliau seperti Nur Wa Hidayah, al Shari’ah wa al Hayah dan Huda al Islam yang mendapat sambutan jutaan umat di seluruh dunia. Beliau juga telah mengasaskan laman sesawang ‘Islam Online’ yang kini antara laman paling terkenal di dunia mengenai dakwah Islam. Dilaporkan bahawa beliau telah mendermakan keseluruhan hadiah anugerah Dubai pada 2001 yang diterima sebanyak sejuta dirham kepada projek ‘Islam Online’ ini dan Yayasan Orang Buta yang juga ditubuhkan olehnya (Ghazali, 2012: 44).

Yusuf al Qaradhawi melalui pelbagai cabaran dan ancaman semasa hidupnya. Beliau telah dipenjarakan beberapa kali iaitu pada 1949 setelah Ikhwanul Muslimin dikaitkan dengan pembunuhan Perdana Menteri Mesir, pada 1954 kerana perselisihan antara Ikhwanul Muslimin dan Dewan Revolusi pimpinan Jeneral Naguib dan pada 1956 dan kerana perselisihan antara Ikhwanul Muslimin dan Dewan Revolusi pimpinan Jeneral Jamal Abdul Nasser (Al Qaradhawi, 2010: 93-130). Beliau pernah didera dan diseksa dan kesannya dirasai sehingga hari ini yang mempengaruhi kesihatan beliau. Beliau dituduh oleh musuhnya sebagai sesat, pengganas, pendokong Nazi dan Hitler dan sebagainya. Bahkan ada juga rakan-rakan dan sarjana lain yang membuat tuduhan melulu terhadapnya sehinggakan terdapat sahabat yang memutuskan hubungan semata-mata tidak bersetuju dengan pandangan beliau. Sebagai ulama rakyat dan ulama umat beliau tidak gentar dan takut dengan ancaman. Yusuf al Qaradhawi tidak dibenarkan masuk ke beberapa buah negara termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom dan Perancis. Walaupun diancam dengan pelbagai jenis ancaman sehingga ancaman bunuh,Yusuf al Qaradhawi tetap dengan pendiriannya. Dalam satu temuramah beliau dengan al Jazeera ketika ditanya oleh wartawan, apakah impian dalam hidupnya, beliau menjawab bahawa beliau ingin mati syahid ditangan musuh Islam (Al Saleh, 2010). Begitulah hebatnya beliau dalam perjuangan.

3.5 Pengiktirafan Dunia

Yusuf al Qaradhawi mempunyai pengalaman yang luas dalam pentadbiran dan pendidikan. Antara jawatan yang pernah disandang adalah Penyelia Hal Ehwal di Kementerian Wakaf dan Jabatan Kebudayaan Islam al-Azhar, Pengasas dan Dekan Fakulti Shari’ah dan Pengajian Islam, Universiti Qatar (1977-1990), Pengarah Kolej Agama, Qatar (1961-1972), Pengarah Bahagian Pengajian Islam di Fakulti Pendidikan, Qatar (1973) dan Pengarah Pusat Pengkajian Sunnah dan Sirah, Universiti Qatar (1991 sehingga sekarang). Sebagai ulama yang dihormati dan disegani, beliau merupakan Pengerusi Kesatuan Ulama Sedunia, ahli Majlis Rabitah al-Alam al-Islami di Mekah, ahli Lembaga Fiqah Islam di Mekah, ahli Majlis Pengajian Islam Eropah di Perancis termasuk penasihat Shari’ah di beberapa buah bank Islam.

Sumbangan Yusuf al Qaradhawi mendapat pengiktirafan di seluruh dunia dan ini dapat dilihat melalui pelbagai anugerah yang diterimanya seperti Anugerah Ekonomi Islam Bank Pembangunan Islam (1411H), Anugerah Antarabangsa Raja Faisal dalam bidang pengajian Islam (1413H), Anugerah Kecemerlangan Sarjana Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (1996), Anugerah Sultan Hasan al Bolkiah dalam bidang Fiqh (1997), Anugerah Sultan al Uwais, Emiriyah Arab Bersatu (1999), Anugerah Antarabangsa Dubai (2000) dan Anugerah Tokoh Maal Hijrah (2009). Pengiktirafan ketokohan beliau juga diakui oleh ramai ulama dan pemikir terkemuka seperti Muhammad al Ghazali yang juga gurunya, Abu Hasan al Nadwi, Mustafa al Zarqa, Tariq Basri, Taha Jabir al Alwani, Muhammad Fathi Uthman, Ahmad al Risuni dan Adil Hussain (Ghazali, 2012: 41-42).

4.0 Pemikiran Yusuf al Qaradhawi

Fazlur Rahman seorang pemikir yang mempelopori gagasan pembaharuan neo-modenisme Islam, berpandangan bahawa seorang pemikir hebat ialah mereka yang mempunyai ciri-ciri berikut:-

(a) Menemukan suatu gagasan utama atau prinsip dasar yang utama yang mengandungi segala realiti, lalu dia mentafsirkannya dengan jelas dan menjadikannya sesuatu yang baru dan penting; (b) Gagasan pokok itu seterusnya mampu merubah perspektif kita dalam berinteraksi dengan realiti tersebut; dan (c) Mampu mengemukakan suatu penyelesaian yang baru dan jitu terhadap segala permasalahn yang setelah lama mengganggu fikiran manusia (Rahman, 1975: 13).

Berdasarkan kepada ciri-ciri pemikir hebat oleh Fazlur Rahman, sudah pastinya Yusuf al Qaradhawi telah memenuhi setiap kriteria tersebut. Beliau bukan sahaja mengenalpasti prinsip dasar dengan segala realiti bahkan telah mentafsirkan, memperjelaskan dan menerangkannya dalam bentuk yang lebih segar untuk manfaat semua. Gagasan Yusuf al Qaradhawi seperti konsep wasatiyah, maqasid Shari’ah, fiqh awlawiyat dan sebagainya berserta dengan anjuran pendekatan yang berhikmah secara jelas telah merubah perspektif ramai dan mampu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan umat.

4.1 Metod Pengembangan Pemikiran

Terdapat dua kaedah untuk mengembangkan sesuatu idea atau pemikiran seseorang iaitu:-
(a) Pemikiran yang dikembangkan melalui agenda tertentu melalui sokongan pihak tertentu dan bantuan dana dari organisasi termasuk mana-mana institusi atau jentera kerajaan; (b) Pemikiran yang berkembang secara semulajadi dengan tiada bantuan dan sokongan pihak tertentu melainkan keikhlasan dan kekuatan kualiti pemikiran.

Metod Pengembangan Pemikiran yang pertama kebiasaannya adalah tidak ’genuine’ atau mempunyai kelemahannya tersendiri. Kebiasaannya pemikiran yang cuba dipromosikan melalui metod ini adalah pemikiran yang kurang kekuatannya dari sudut intelek dan lemah kandungan serta ruang lingkup idea. Peruntukan kewangan yang besar diperlukan untuk mengembangkan pemikiran sebegini dan kadang kala melibatkan paksa rela institusi kerajaan dan entiti tertentu termasuk pihak ketiga untuk pembiayaan dan penggunaan prasarana tertentu.

Pemikiran pemikir yang tergolong dalam golongan kedua ini memerlukan masa yang agak lama dan menghadapi pelbagai cabaran sebelum kesan dan pengaruhnya dapat dirasai oleh umat atau masyarakat. Pemikiran sebegini kebiasaanya adalah pemikiran yang ’genuine’ dan jujur serta akan lebih dekat di hati masyarakat. Metod pengembangan pemikiran sebegini tidak memerlukan peruntukan tertentu, tiada paksaan, tiada arahan dan beroperasi secara semula jadi. Pemikiran Yusuf al Qaradhawi dikembangkan melalui metod kedua ini. Pemikiran dan kerangka idea beliau meresap ke lubuk hati masyarakat secara semulajadi melalui karya dan usaha dakwah yang berterusan. Khazanah ilmu yang dihasilkan melalui penulisan, syarahan dan sebagainya menjadi rujukan dan panduan masyarakat dan umat.

4.2 Sumbangan Pemikiran Yusuf al Qaradhawi

Pemikiran Yusuf al Qaradhawi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan di seluruh dunia. Pemikiran yang dinamik dan bersesuaian dengan keadaan dan suasana semasa menjadikan beliau sering menjadi rujukan dan panduan oleh umat Islam. Di antara sumbangan besar Yusuf al Qaradhawi ialah memperkenalkan pendekatan dinamik untuk memahami Shari’ah melalui beberapa konsep fiqh dan manhaj yang beliau anjurkan dan ini termasuk fiqh al Nusus, fiqh al waqi’, fiqh al muwazanat, fiqh al awlawiyat, fiqh al taghayyur, fiqh al Jihad, fiqh al thaurah, fiqh al iqtisadi al Islami, fiqh al aqalliyyat, fiqh al wasatiyah, fiqh al dakwah dan manhaj salafi.

Penulis mengakui bahawa istilah-istilah di atas dibiasakan melalui pembacaan karya-karya Yusuf al Qaradhawi. Boleh dikatakan hampir tidak sempurna mempelajari fiqh kontemporari sekiranya tidak merujuk dan membaca buku-buku beliau. Walaupun konsep fiqh dan manhaj ini bukanlah sesuatu yang baru dan asing dalam Islam, namun Yusuf al Qaradawi telah memberikan nafas baru dan dalam bentuk yang lebih segar untuk sesiapa memahami Islam dengan lebih mendalam dan berkesan. Penulis tidak bermaksud untuk membincangkan secara terperinci konsep fiqh dan manhaj Yusuf al Qaradhawi di dalam ruang yang terhad ini tetapi seksyen 4.2.1-4.2.14 secara umum akan cuba memperlihatkan kerangka, ruang lingkup, gelombang, bentuk, pendekatan, idea dan aspirasi beliau bagi membentuk kefahaman Islam yang sebenarnya.

4.2.1 Fiqh al Maqasid (Objektif Shari’ah)

Yusuf al Qaradhawi merujuk maqasid Shari’ah sebagai hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkan hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk manusia (al Qaradhawi, 2006: 16). Sebagai kesinambungan daripada usaha fuqaha terdahulu seperti al Ghazali, al Shatibi dan Ibnu Ashur, beliau telah menulis beberapa buku mengenai maqasid Shariah. Di antaranya ialah ’Dirasat fi Fiqh Maqasid al Shari’ah’. Dalam karya ini, beliau memberi penekanan dan perhatian kepada nilai sosial, keadilan, ukhuwah, kebebasan dan maruah. Beliau secara terperinci membincang konsep maruah dan karamah insaniyah serta mengaplikasikannya dengan prinsip maqasid Shari’ah.

Pemikiran Yusuf al Qaradhawi terhadap konsep maqasid Shari’ah juga boleh dilihat pada karyanya berjudul `Al-Siyasah al-Shar`iyyah fi Daw’ Nusus al-Shari’a wa Maqasidaha’. Beliau membicarakan konsep maqasid Shari’ah dan hubungkait serta aplikasinya dengan prinsip Siyasa Shar’iyya. Di antara keunikan fiqh maqasid yang dibawa oleh beliau ialah penekenan terhadap aspek keadilan, persamaan, memudahkan dan meringankan, maslahah berbanding mafsadah dan kesatuan dan kesepakatan. Ini merupakan kekuatan pemikiran beliau yang mengharmonikan antara prinsip Islam dengan realiti kehidupan.

4.2.2 Fiqh al Nusus (Nas Syarak)

‘Al Siyasah al-Sha’`iyyah fi Daw’ Nusus al-Shari’a wa Maqasidaha’ merupakan karya Yusuf al Qaradhawi yang menerangkan secara khusus mengenai keperluan untuk memahami nas syarak. Ini merupakan antara syarat dan kriteria utama bagi seseorang yang berautoriti untuk mengeluarkan sebarang hukum. Bagi memahami nusus secara berkesan beliau menyarankan untuk memahaminya secara literal dan keseluruhan konteks ayat. Pemahaman ayat secara berasingan dan tidak lengkap hanya akan membawa kepada pentafsiran yang longgar dan lemah. Beliau juga menekankan untuk memahami nusus melalui kefahaman yang mendalam pada konsep maslahah dan maqasid. Beliau berpandangan adalah amat penting untuk membezakan antara ibadah dan muamalat di mana dalam aspek muamalat aplikasi maqasid mesti diberikan perhatian yang sewajarnya.

4.2.3 Fiqh al Waqi’ (Realiti)

Dalam banyak karya beliau, Yusuf al Qaradhawi sentiasa menekankan betapa pentingnya untuk menguasai fiqh waqi’ atau realiti dan keadaan semasa. Beliau sentiasa menganjurkan untuk memastikan kefahaman terhadap realiti semasa bahkan sesuatu hukum juga boleh berubah berdasarkan perubahan masa, tempat, keadaan dan amalan setempat. Sebagai contoh beliau membolehkan hukum untuk menghadkan pemerintahan Presiden kepada hanya dua penggal. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahawa fatwa yang membenarkan peraturan sebegitu adalah bidaah dan bertentangan dengan hukum syarak, Yusuf al Qaradhawi telah menjawab pandangan sebegini dan secara tegas berpendirian untuk mengharuskan peraturan tersebut bersesuaian dengan keadaan semasa dan juga menepati maqasid al Shari’ah. Menghadkan kuasa pemimpin kepada tempoh tertentu boleh mengelakkan potensi salah guna kuasa, rasuah dan kronisme yang boleh membawa mudarat kepada masyarakat.

4.2.4 Fiqh al Muwazanat (Pertimbangan)

Fiqh al Muwazanat merujuk kepada kefahaman dan keupayaan untuk menyeimbangkan antara maslahah dan mafsadah sesuatu perkara ketika berlakunya kontradiksi antara keduanya. Ianya amat penting terutamanya dalam aspek hukum. Yusuf al Qaradhawi telah menyusun kaedah fiqh al muwazanat ini secara sistematik di dalam buku-bukunya antaranya ialah ‘Al-Siyasah al Syar‘iyah fi Daw’ Nusus al Shari‘ah wa Maqasidiha’. Beliau telah meletakkan beberapa syarat untuk menguasai fiqh al muwazanat dan ini termasuklah menguasai ilmu maqasid Shari’ah, pengetahuan mendalam ilmu maslahah dan mafsadah, memahami keadaan semasa dan aspek khusus berkaitan dengan sesuatu permasalahan.

Antara contoh pendekatan fiqh al muwazanat ini ialah pandangan beliau terhadap fatwa yang memutuskan memilih Ayub Khan sebagai pemimpin Pakistan adalah lebih baik dari Fatimah Jinnah berdasarkan faktor wanita. Yusuf al Qaradhawi telah mengkritik pandangan ini dan secara tegas berpendirian memilih pemimpin yang lebih adil adalah faktor yang lebih utama walaupun ianya melibatkan seorang wanita (Al Qaradhawi, 1998: 304). Bersandarkan kepada fiqh al muwazanat ini iaitu menyeimbangkan antara maslahah dan mafsadah, beliau dengan tegas berpandangan bahawa pemimpin wanita yang adil adalah lebih baik berbanding pemimpin lelaki yang zalim.

3.2.5 Fiqh al Taghayyur (Perubahan)

Yusuf al Qaradhawi menyentuh aspek fiqh al taghayyur ini di dalam bukunya ‘Al Siyasah al Syar‘iyah fi Daw’ Nusus al Shari‘ah wa Maqasidiha’ dan ‘Shari‘at al-Islam: Khuluduha wa Salahiyyatuha li al Tatbiq fi kulli Zaman wa Makan’. Fiqh al taghayyur ini merujuk kepada kefahaman atau keupayaan untuk mempertimbangkan sesuatu berdasarkan perubahan masa, tempat, adat atau urf dan keadaan. Menguasai fiqh al taghayyur adalah penting dalam memastikan sesuatu keputusan atau hukum itu benar-benar menepati syarak dan dalam masa yang sama tidak menyusahkan atau memberi kesulitan.

Yusuf al Qaradhawi menyarankan untuk meninjau semula beberapa pandangan ulama terdahulu kerana ianya kemungkinan sesuai pada zaman tertentu. Perubahan kepada sebarang hukum ini mestilah berdasarkan perubahan kepada maslahah, uruf dan tempat (Al Qaradhawi, 1998: 288). Beliau memberikan contoh kepada peraturan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz untuk membezakan ahl al dhimmah melalui perbezaan pakaian pada waktu itu. Peraturan dan pandangan ini sudah pasti tidak sesuai lagi untuk diamalkan pada waktu ini.

4.2.6 Fiqh al Awlawiyat (Keutamaan)

Yusuf al Qaradhawi di dalam bukunya ‘Fi fiqh al-awlawiyat: Dirasah jadidah fi daw al-Quran wa-al-sunnah’ merujuk fiqh al Awlawiyyat sebagai ‘kefahaman untuk menetapkan sesuatu pada martabatnya, tidak mengkemudiankan apa yang perlu didahulukan atau mendahulukan apa yang berhak dikemudiankan, tidak mengecilkan perkara yang besar atau membesarkan perkara yang kecil’ (Al Qaradhawi, 1995). Ilmu memahami keutamaan ini adalah sangat penting bukan sahaja kepada fuqaha atau ulama ianya juga penting kepada setiap individu dan institusi termasuk kerajaan. Dalam konteks individu, fiqh al awlawiyyat boleh dijadikan panduan untuk membuat sesuatu keputusan. Bagi institusi atau kerajaan, fiqh al awlawiyat perlu dijadikan asas kepada sebarang keputusan dan dasar serta polisi sesebuah negara dan institusi.

Walaupun ilmu fiqh al awlawiyyat ini bukanlah suatu perkara yang asing dalam Islam dan telah dibincangkan oleh fuqaha terdahulu, tetapi Yusuf al Qaradhawi telah menyusun ilmu ini secara teratur dan sistematik malahan memudahkan masyarakat untuk memahaminya. Beliau juga memberikan contoh dan membahagikan awlawiyyat itu kepada beberapa bidang di antaranya ialah fardhu kifayah dalam bidang ilmu, bidang hisbah dan bidang tasyri’, bidang dakwah dan tarbiyah. Kefahaman yang dijana melalui pemikiran Yusuf al Qaradhawi ini adalah sangat penting kepada segenap lapisan masyarakat termasuk individu, institusi atau sebuah kerajaan.

4.2.7 Fiqh al Jihad

Rashid Gannoushi, pemikir berasal dari Tunisia di dalam artikelnya bertajuk ‘What is New about Al-Qaradawi’s Fiqh of Jihad?’ mengakui betapa pentingnya karya Yusuf al Qaradhawi yang bertajuk “Fiqh al Jihad’ (Gannoushi, 2010). Beliau menganggap karya ini sebagai sebuah ensiklopedia jihad yang sepatutnya dimiliki dan difahami oleh semua. Fiqh al Jihad ini memberi kefahaman yang lebih mendalam terhadap konsep jihad, konsep keamanan, objektif jihad, pembahagian dan bentuk jihad dan akhlak serta etika jihad (Al Qaradhawi, 2009a).

Bertentangan dengan persepsi dunia barat yang melabel Yusuf al Qaradhawi sebagai keras, pengganas, ekstremis dan sebagainya, beliau sebenarnya adalah seorang insan yang cintakan keamanan. Ini dapat dilihat melalui fatwanya terhadap peristiwa serangan terhadap ‘World Trade Centre’ di Amerika Syarikat. Beliau dengan tegas mengharamkan perbuatan merampas pesawat awam dengan menjadikannya sebagai alat untuk memerangi orang lain. Pandangan beliau ini adalah sangat jelas berdasarkan prinsip Islam mengharamkan permusuhan yang mencabuli hak-hak kehidupan. Islam menjamin kehormatan dan kebebasan manusia dan Islam sama sekali tidak menerima konsep matlamat menghalalkan cara.

4.2.8 Fiqh al Thaurah (Revolusi)

Dengan memperkenalkan istilah fiqh revolusi atau ‘Fiqh al Thaurah’, Yusuf al Qaradhawi sekali lagi telah mencetuskan persoalan dan kefahaman yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap umat Islam. Bersandarkan kepada terdapatnya fatwa-fatwa yang menyebelahi pihak yang zalim, pandangan-pandangan yang menolak kebangkitan rakyat, kenyataan yang masih mendokong rejim yang tidak adil termasuk beberapa institusi fatwa yang terang-terangan menyokong kemungkaran, Yusuf al Qaradhawi di dalam buku ‘Thaurah Shaab’ terus menyuarakan pandangannya yang menyebelahi rakyat dan keadilan. Beliau telah menyanggah pandangan sedemikiran secara ilmiah dengan tuntasnya. Hinggakan pandangan-pandangan atau fatwa-fatwa yang menyimpang ini tidak dapat menghindarkan lagi kebangkitan rakyat menolak kemungkaran dan ketidakadilan.

Antara elemen fiqh revolusi yang dibicarakan secara mendalam oleh Yusuf al Qaradhawi ialah keharusan untuk berdemonstrasi dan protes secara aman. Walaupun telah ada fatwa yang melarang rakyat untuk berdemonstrasi bersandarkan hujah bidaah, perbuatan yang terkeluar dari kaedah Islam, sadd al zarai’ dan lain-lain. Amat menarik pandangan Yusuf al Qaradhawi apabila beliau secara santai menjawab tohmahan ini dan menolak pandangan sedemikian. Dengan menggunakan kaedah masalih mursalah, perantaraan mempunyai hukum yang sama dengan tujuan, sadd al zarai’ dan dalil daripada al Sunnah, Yusuf al Qaradhawi secara tuntasnya menyimpulkan bahawa demonstrasi jalanan dan protes secara aman adalah harus. Bahkan adalah berdosa besar kepada pihak berkuasa yang mencederakan pendemonstrasi ini dan beliau memberi amaran yang sangat keras kepada penzalim-penzalim ini.

4.2.9 Fiqh al Iqtisad al Islami (Ekonomi Islam)

Yusuf al Qaradhawi juga menguasai ilmu fiqh ekonomi Islam. Bukunya ’Fiqh al Zakat’ yang merupakan tesis Ph.D beliau disiapkan pada 1973 merupakan ensiklopedia zakat yang sangat lengkap dan dianggap terbaik di zamannya. Sehingga kini, fiqh al zakat ini dijadikan rujukan utama dalam aspek zakat di seluruh dunia. Sumbangan beliau terhadap kefahaman kewajipan zakat telah memberikan impak yang amat besar kepada pembangunan ekonomi umat Islam.

Di dalam bukunya ‘Dauru al Qima wa al Akhlaq fial Iqtisadi al Islami’, beliau telah membicarakan aspek nilai dan etika dalam melaksanakan ekonomi Islam. Berbanding dengan sebahagian besar fuqaha kontemporari yang lain, beliau mengambil pendekatan yang lebih holistik dalam membicarakan aspek ekonomi Islam. Beliau mengetengahkan perbincangan dari sudut nilai dan akhlak dalam bidang penggunaan, urusniaga, pengedaran dan peranan negara dalam menguatkuasakan nilai dan akhlak ekonomi Islam (Al Qaradhawi, 2010a). Komitmen beliau bukan sahaja dalam bentuk sumbangan idea dan pemikiran bahkan terlibat secara langsung menubuh dan mengembangkan ekonomi Islam. Dilaporkan bahawa Yusuf al Qaradhawi sendiri meyakinkan pemilik modal dan pelabur untuk melabur dalam kewangan Islam. Bahkan beliau bersama-sama sarjana yang lain seperti Abd Allah Mahmud dan Abd Allah al Ansari telah menghubungi dan mengusahakan inisiatif ekonomi Islam termasuk memberikan sumbangan mereka sendiri untuk menubuhkan Bank Islam Qatar.

4.2.10 Fiqh al Daulah (Kenegaraan)

Kefahaman bernegara merupakan antara permasalahan yang membelenggu masyarakat dan umat Islam terutamanya untuk sekian lama. Bagi membantu umat mempunyai kefahaman yang tepat mengenai aspek kenegaraan dari perspektif Islam, Yusuf al Qaradhawi telah menghasilkan buku berjudul ‘Min Fiqh al Daulah’ yang membicarakan secara terperinci perspektif Shari’ah mengenai ilmu kenegaraan. Dengan gaya penulisan yang mudah dan menarik, beliau telah membincangkan beberapa aspek kenegaraan. Antara aspek yang dibincangkan ialah kewujudan politik di dalam Islam, cabaran pemisahan Islam dan politik, perbincangan tentang Daulah Islam, konsep asas pemerintahan Islam, hak wanita sebagai pemimpin dan ahli politik, hak bukan Islam di dalam pemerintahan Islam, demokrasi dalam Islam, sikap Islam terhadap pilihanraya, demonstrasi dan Parlimen dan kepelbagaian jemaah. Kesemua aspek ini merupakan realiti yang dihadapi dan dilalui oleh umat Islam. Kefahaman kenegaraan terhadap semua aspek ini adalah sangat penting untuk memastikan keharmonian hidup bermasyarakat.

4.2.11 Fiqh al Aqalliyyat (Minoriti)

Realiti semasa menunjukkan bahawa umat Islam terdapat di negara yang majoriti penduduknya adalah Muslim dan ada yang menetap di negara yang majoriti penduduknya adalah bukan Muslim. Oleh kerana wujudnya pelbagai sentimen dan salah faham yang agak serius terhadap isu minoriti bukan Muslim dari perspektif Islam, Yusuf al Qaradhawi telah menghasilkan buku bertajuk ‘Fi Fiqh al Aqalliyyat al Muslimah’. Karya yang signifikan ini boleh memberikan kefahaman yang baik dalam kehidupan bermasyarakat bersama bukan Muslim. Di dalam buku ini, beliau telah membicarakan beberapa aspek yang penting dalam fiqh minoriti ini di antaranya merujuk kepada aspek mengutamakan nilai-nilai toleran dan keterbukaan untuk berinteraksi dengan masyarakat lain dan konsep wasatiyah serta peluang dakwah kepada bukan Muslim (Al Qaradhawi, 2001).

4.2.12 Fiqh al Wasatiyah (Kesederhanaan)

Di antara gaya pendekatan dan pemikiran Yusuf al Qaradhawi ialah karya serta penguasaan ilmunya adalah hasil daripada gabungan khazanah fiqh tradisi dan fiqh kontemporari. Beliau juga tidak cenderung kepada hanya satu madhhab tanpa melihat madhhab yang lain. Yusuf al Qaradhawi di dalam kitabnya ‘Manhaj Mu’asir li al-Fatwa’ menyebut bahawa membebaskan diri dari fanatik dan taklid merupakan suatu penghormatan. Melalui pendekatan ini juga beliau mempopularkan fiqh al wasatiyyah atau fiqh kesederhanaan.

Fiqh al Wasatiyyah ini mengambil pendekatan yang seimbang dengan menggabungkan teks yang qati’ dan maksud yang umum dan tidak berlebihan dalam memahami dan menolak teks tersebut. Pendekatan yang sederhana terhadap apa sahaja perkara terutamanya masalah hukum, adalah sangat bersesuaian dan mampu menyelesaikan pelbagai isu individu, masyarakat dan negara. Sebagai contoh, Yusuf al Qaradhawi berpandangan bahawa adalah harus untuk mengucapkan selamat hari Krismas kepada bukan Muslim dengan syarat tiada pengakuan atau reda terhadap agama mereka (Ghazali, 2012: 80). Pendekatan yang lebih lembut, bertoleransi dan sederhana tanpa menggadaikan prinsip Islam ini sebenarnya akan mencerminkan keindahan Islam itu sendiri dan ianya sangat baik untuk dakwah dan tarbiyah.

4.2.13 Fiqh al Dakwah

Sebagai seorang mujtahid dan mujaddid kontemporari, Yusuf al Qaradhawi mempunyai pengaruh yang amat luas dalam dakwah di seluruh dunia. Pemikiran serta pendekatan dakwah beliau seperti konsep wasatiyyah dan maqasid Shari’ah telah dijadikan rujukan utama malahan diambil sebagai orientasi gerakan dakwah di seluruh dunia termasuk Malaysia. Malahan terdapat banyak buku-buku beliau yang memberikan garis panduan dakwah secara komprehensif di antaranya ialah Rabbaniyyin Laisa Ramadhaniyyin, Muzakkirat al Qaradhawi, Risalah Taalim, Nafahat al Jumaah, Al Din wa Al Siyasah: Taashilun wa Raddu Syubuhat dan Awlawiyaat Al Harokah Al Islamiyah fil Marhalah Al Qadimah.

Secara umumnya, Yusuf al Qaradhawi memberi penekanan kepada pemerkasaan ciri-ciri seorang pendakwah melalui pembinaan keimanan kepada Allah, Rasul dan Islam, pemantapan ilmu untuk mencapai tuntutan fardhu ain dan memperluaskan pengetahuan dalam ilmu syarak. Yusuf al Qaradhawi juga amat menekankan penguasaan al Quran, hafalan, memahami sirah nabawiyah, menguasai ilmu aqidah, berakhlak dan berbudi pekerti. Kesan dakwah beliau bukan sahaja terkesan kepada masyarakat malahan keluarga beliau juga keseluruhannya bergiat aktif dalam aktiviti dakwah. Abdul Rahman Yusuf, anak lelaki beliau yang dikenali sebagai ‘Penyair Revolusi’ merupakan seorang aktivis dakwah yang sangat aktif dan terlibat secara langsung dalam ‘revolusi Tahrir’ di Mesir (Al Qaradhawi, 2012: 25).

4.2.14 Manhaj salafi

Di antara permasalahan yang melanda umat Islam ialah isu kefahaman kepada manhaj salafi sehinggakan ianya membawa kepada pertelingkahan. Yusuf al Qaradhawi secara berhikmah telah cuba untuk menyeimbangkan kefahaman ini. Di dalam bukunya ‘Kayfa Nataamal Ma’a al-Sunna al-Nabawiyya’ dan ‘al-Thaqafah al-‘Arabiyyah al-Islamiyyah’, beliau telah menerangkan manhaj salafi yang sebenarnya dari kaca mata Islam. Beliau mentakrifkan manhaj salafi ini sebagai kerangka berfikir melalui pemahaman terhadap amalan generasi terbaik iaitu para sahabat. Yusuf al Qaradhawi sendiri mengakui bahawa seorang yang salafi dan sufi adalah lebih baik berbanding sufi atau salafi sahaja (Al Saleh, 2010). Di antara kriteria manhaj salafi pada pandangan beliau ialah berpegang pada nas syarak dan bukan taqlid kepada tokoh tertentu, lebih menekankan penanaman keyakinan dalam aspek ibadah berbanding perdebatan dan dari sudut ibadah, lebih mementingkan ruh dan jiwa ibadah, bukan sekadar formalitinya.

5.0 Penginstitusian (Institutionalisation) Pemikiran Yusuf al Qaradhawi

Mengkaji, menganalisa, menyelidik, memahami, mempelajari dan meingiktibari pemikiran Yusuf al Qaradhawi adalah suatu perkara yang sangat baik dan amat bermanfaat. Melalui pemikirannya yang dinamik, luas, praktikal, hujah yang kukuh, kesesuaian semasa dan keadaan dan pendekatan yang segar, umat Islam pasti akan dapat manfaatnya terutama dari aspek panduan untuk menjalani kehidupan seharian.

Namun begitu, penulis berpandangan bahawa keperluan untuk berbuat sesuatu lebih daripada sekadar mengkaji kerangka pemikiran Yusuf al Qaradawi. Sebagai mujaddid kontemporari dan aset tidak ternilai umat Islam ini, penulis ingin membuat gagasan untuk menginstitusikan pemikiran Yusuf al Qaradhawi. Jika di Malaysia, kita mempunyai Institut Pemikiran Tun Mahathir dan Institut Hadhari yang masing-masing ingin membawa idea mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahathir Mohamad dan Tun Abdullah Ahmad Badawi, mengapa tidak kita juga berusaha untuk menginstitusikan pemikiran Yusuf al Qaradhawi.

‘Institutionalisation’ atau Penginstitusian pemikiran Yusuf al Qaradhawi ini boleh dilaksanakan dalam pelbagai bentuk dan antaranya ialah :-

(i) Menubuhkan Institusi Pemikiran Yusuf al Qaradhawi;
(ii) Mewujudkan Kerusi Pemikiran Yusuf al Qaradhawi ;
(iii) Inisiatif penyelidikan mengkaji secara menyeluruh pemikiran Yusuf al Qaradhawi;
(iv) Menubuhkan Yayasan Yusuf al Qaradhawi yang berfungsi sebagai institusi kebajikan dan mempunyai hubungan dengan yayasan yang diasaskan oleh beliau;
(v) Mengadakan seminar, konferens, bengkel dan program-program untuk membincangkan pemikiran Yusuf al Qaradhawi;
(vi) Mewacanakan pemikiran dan pendekatan Yusuf al Qaradhawi melalui media massa;
(vii) Memodulkan pemikiran Yusuf al Qaradhawi yang sesuai dalam dasar dan polisi sama ada kerajaan, entiti swasta, badan-badan bukan kerajaan dan sebagainya; dan
(viii) Mewujudkan program khas untuk melahirkan lebih ramai Yusuf al Qaradhawi.

Di antara gagasan di atas, penulis merasakan keperluan yang sangat mendesak terutamanya dalam konteks Malaysia adalah untuk menyusun program atau strategi bagaimana untuk melahirkan lebih ramai mujaddid seperti Yusuf al Qaradhawi. Sepertimana yang difahami melalui konsep tajdid bahawa mujaddid tidak semestinya seorang bagi setiap abad tetapi boleh lebih daripada itu, program atau usaha untuk melahirkan mujaddid ini perlu dirancang secara sistematik dan berkesan. Kita tidak boleh hanya berbangga dengan kehebatan dan keilmuan beliau tetapi perlu memikirkan apakah program yang boleh dilaksanakan dan sesuai untuk melahirkan lebih ramai individu yang mempunyai ciri-ciri keilmuan, kegigihan, ketekunan, kehebatan dan kebijaksanaan Yusuf al Qaradhawi. Dengan itu, penulis menyarankan untuk kita bersama-sama memikirkan dan mengkaji bentuk program atau modul yang boleh dibangunkan bagi melahirkan ulama seperti Yusuf al Qaradhawi untuk generasi muda masa kini.

Dengan adanya seorang Yusuf al Qaradhawi, kita boleh menyaksikan sumbangan beliau yang sangat besar kepada dunia Islam. Bayangkan jika kita ada lebih ramai ulama seumpamanya, sudah pasti impak yang lebih besar akan dirasai oleh seluruh umat Islam. Mungkin ada yang berpandangan bahawa harapan dan gagasan untuk melahirkan lebih ramai Yusuf al Qaradhawi ini adalah suatu yang ’ambitious’ atau ’utopia’ atau mustahil untuk dicapai. Pandangan sebegini sudah pasti tidak perlu diambil peduli dan wajib diabaikan secara mutlak. Penulis berkeyakinan bahawa dengan potensi dan kemampuan yang ada pada generasi muda masa kini, kita boleh memiliki bukan sahaja ulama setaraf Yusuf al Qaradhawi bahkan berkemungkinan melahirkan ulama seperti Imam al Ghazali atau Imam al Shafii.

6.0 Penutup

Makalah ini secara umumnya membicarakan seorang tokoh yang sangat berjasa besar kepada dunia Islam, Yusuf al Qaradhawi. Sesuai dengan ketokohan dan sumbangan, penulis menganggap Yusuf al Qaradhawi sebagai mujaddid kontemporari yang tidak pernah mengenal penat dan lelah untuk berterusan membentuk pemikiran Islam secara menyeluruh dan holistik. Bagi menguatkan hujah mengiktiraf beliau sebagai mujaddid kontemporari, artikel ini secara ringkas membincangkan konsep tajdid serta kriteria-kriteria seorang mujaddid. Pencapaian, sumbangan, pemikiran, keilmuan, ketokohan, kegigihan, kebijaksanaan, bakat, kecemerlangan dan keistiqamahan beliau serta pengiktirafan di seluruh dunia secara jelasnya melayakkan Yusuf al Qaradhawi diiktiraf sebagai tokoh mujaddid abad ke-15H (ke-21M) ini.

Pengaruh pemikiran Yusuf al Qaradhawi telah merebak ke seluruh dunia. Pengembangan pemikiran beliau berlaku secara semulajadi tanpa ada agenda dan pembiayaan pihak tertentu. Kekuatan pemikiran dan kesesuaian idea berdasarkan keilmuan dan bakat beliau, menjadikan pemikirannya sebagai panduan, rujukan dan fahaman dari segenap lapisan masyarakat sama ada individu, institusi, kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan serta gerakan dakwah. Sumbangan pemikiran beliau yang segar telah mengembalikan kefahaman Islam yang lebih menyeluruh dalam konteks dunia kontemporari. Kerangka fiqh dan manhaj yang disegarkan semula oleh Yusuf al Qaradhawi melalui konsep fiqh al maqasid, fiqh al Nusus, fiqh al waqi’, fiqh al muwazanat, fiqh al awlawiyat, fiqh al taghayyur, fiqh al Jihad, fiqh al thaurah, fiqh al iqtisadi al Islami, fiqh al daulah, fiqh al aqalliyyat, fiqh al wasatiyah, fiqh al dakwah dan manhaj salafi telah memberi kita tasawwur yang lebih menyeluruh terhadap Islam. Walaupun konsep dan manhaj ini bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam malah telah dibincangkan oleh fuqaha terdahulu tetapi beliau telah menyusun dan mengatur ilmu-ilmu ini dalam bentuk yang sistematik dan mudah untuk difahami.

Tanggungjawab atau mas’uliah dalam menggerakkan kebangkitan umat terletak pada setiap individu Islam. Usaha mengembalikan kegemilangan Islam ini tidak akan mendapat natijahnya secara optimum melainkan ianya disertakan dengan kemampuan intelektual dan dilaksanakan secara kolektif. Bersandarkan kepada kekuatan pemikiran Yusuf al Qaradhawi serta keunikan pendekatannya yang sangat berhikmah, penulis telah membuat gagasan untuk menginstitusikan pemikiran beliau. Penginstitusian pemikiran Yusuf al Qaradhawi secara bebas tanpa terikat dan dikekang oleh pihak tertentu adalah sangat penting untuk mengangkat idea-idea beliau. Idea untuk menginstitusikan pemikiran Yusuf al Qaradhawi ini boleh dilakukan melalui penubuhan institusi pemikiran, pewujudan Kerusi Pemikiran, inisiatif penyelidikan, mewacana dan memodulkan pemikiran dan yang paling penting iaitu mewujudkan program khas untuk melahirkan lebih ramai Yusuf al Qaradhawi.

Melihat perkembangan dan gelombang kebangkitan Islam di seluruh dunia seperti di Tunisia, Libya, Mesir, Syria, Yaman dan lain-lain negara, sesungguhnya kita sebagai individu Muslim mesti memastikan untuk dapat bersama-sama di dalam arus kebangkitan ini. Kita sewajibnya menyertai atau sekurang-kurangnya bersama-sama terlibat dalam gelombang kebangkitan ini. Dalam proses menuju ke arah mengembalikan kegemilangan Islam ini, sudah tentunya kita memerlukan panduan dan bekalan terutamanya dari aspek intelektual dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, kita beruntung kerana berpeluang untuk merujuk dan menikmati karya-karya penting Yusuf al Qaradhawi, seorang mujaddid kontemporari, ulama rakyat, ulama umat yang sentiasa konsisten mengangkat martabat umat dan ikhlas memperjuangkan Islam dan keadilan. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dan sentiasa merahmati dan memberkati kehidupannya.

Rujukan

Abu Dawud, Sulayman al-Ash’ath. (1998). Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar ibn Hazm.
Abdul Majid, Muhammad Kamil. (2011). Pemikiran Kerohanian Yusuf al Qaradhawi: Analisis Siri Bukunya al-Tariq ila Allah. Tesis Ph.D, Universiti Malaya.
Al-Mawdudi, Abu al A’la. (1975). Mu’jaz Tarikh Tajdid al-Din wa Ihya’ih. Beirut : Mu’assasat al-Risäla.
Al Qaradhawi, Yusuf. (2012a). Thaurah Shaab. Kaherah: Maktabah Wahbah.
___________________. (2012b). Rabbaniyyin Laisa Ramadhaniyyin (Terjemahan). Kuala Lumpur: Blue-T Publication.
___________________. (2011). Fiqh al Zakah: A Comperehensive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Quran and Sunnah (Terjemahan). Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
___________________. (2010a). Dur al Qayyim wa al akhlaq fi al iqtisad al Islami (Terjemahan). Kuala Lumpual: Blue-T Publication.
___________________. (2010b). Muzakkirat al Qaradhawi (Terjemahan). Kuala Lumpur: Mutiara Ilmu.
___________________. (2010c). Risalah Taalim (Terjemahan). Kuala Lumpur: IKDAS.
___________________. (2010d). Nafahat al Jumaah (Terjemahan). Kuala Lumpur: Blue-T Publication.
___________________. (2009a). Fiqh al Jihad. Kaherah: Maktabat Wahba.
___________________. (2009b). Al Din wa Al Siyasah: Taashilun wa Raddu Syubuhat (Terjemahan). Kuala Lumpur: Alam Raya Entreprise.
___________________. (2006). Dirasah fi fiqh Maqasid al Shari’ah. Kaherah : Dar al Shuruq.
___________________. (2001a). Awlawiyaat Al Harakah Al Islamiyah fi Marhalah Al Qodimah (terjemahan). Kuala Lumpur: Usamah Press.
___________________. (2001b). Fi Fiqh al Aqalliyyat al Muslimah. Kaherah : Dar al Shuruq.
___________________. (2000). Kayfa nata ‘amal ma’a al-sunna: ma’alim wa thawabit. Kaherah: Dar al-Shuruq.
___________________. (1998). Al Siyasah al-Syar‘iyah fi Daw’ Nusus al-Syari‘ah wa
Maqasidiha. Kaherah: Maktabat Wahba.
___________________. (1996). Min Fiqh al Daulah. Kaherah: Dar al Syuruq.
___________________. (1996). Fi fiqh al-awlawiyat: Dirasah jadidah fi daw al Quran wa al sunnah. Kaherah : Maktabat Wahba.
___________________. (1994). Al Ijtihad al-mu’asir bayna al-indibat wa al-Infirat. Kaherah: Dar al-Tawzi wa ‘l-Nashr al-Islamiyya.
___________________. (1992). Al Ijtihad fi al-shari`a al Islamiyya ma’a nara tahliliyya fi al-ijtihad al-mua’sir. Kaherah: Maktabat Wahba.
___________________. (1992). Awlawiyyat al Ilaraka al Islamiyya fi al Marsala al-Qadima. Kaherah: Maktabat Wahba.
___________________. (1991). Al Madkhal li-Dirasat al-Shari’a. Kaherah: Maktabat Wahba.
___________________. (1985). Al-Faida al-Bankiyya hiya al-Riba al-Muharram. Kaherah: Maktabat Wahba.
___________________. (1984). Min fiqh al-dawla fi al-islam, Kaherah: Dar al-Shuruq.
Al Saleh, Huda. (2010). A Conversation with Sheikh Yusuf al Qaradhawi. http://www.asharq-e.com/news.asp?section=3&id=23563.
Al Suyuti, Jalal al-Din, (1937). Al Jami` al-Saghir. Beirut: Dar al Fikr.
Al Wakili, (1997). Muhammad. Fiqh al Awlawiyyat: Dirasah fi al-Dawabit. Virginia: the International Institute of Islamic Thought.
Gannoushi, Rashid. (2010). What is New about Al-Qaradawi’s Fiqh of Jihad? http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1252188303047&pagename=Zone-English-Living_Shariah%2FLSELayout.
Ghazali, Mohd Rumaizuddin. (2012). Yusuf al Qaradhawi dan Pengaruhnya Dalam Masyarakat Islam di Malaysia. Nilai: USIM.
Jacoby, Russel. (2008). Big Brains, Small Impact. The Chronical of Higher Education.
Ned, Curthoys and Debjany Gangguly. (2007). The Legacy of the Public Intellectual. Melbourne: Melbourne University Press.
Nor Muhamad, Nasrul Hisyam. (2004). Pengaruh Pemikiran Yusuf al Qaradhawi dalam pentadbiran Zakat di Negeri Selangor. Tesis Sarjana, Universiti Malaya.
Rahman, Fazlur. (1975). The Philosophy of Mulla Sadra. New York: SUNY Press.

Regards
Zulkifli Hasan

Dubai International Financial Centre

Send Us A Message

SUBSCRIBE

Get the latest posts delivered to your mailbox:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support